zondag 18 november 2007

Meer dan 35,000 mensen voor België


Vandaag manifesteerden ruim 35,000 mensen voor het behoud, en het versterken van de eenheid van België. Unitair kwam met een kleine delegatie naar Brussel en zag dat het goed was: de slogans waren tweetalig, de sfeer zat er goed in en de opkomst was immens.

We storen ons wel aan de verslaggeving door de media, zoals de VRT: de slogans waren niet eentalig, er was een groot aantal Vlamingen (minstens 40%) en het was een manifestatie vanuit het hart van de hele Belgische bevolking, niet dixit De Vadder: "één taalgroep, dat doet toch altijd pijn". Vreemd genoeg wist enkel het VTM-nieuws deze zaken correct te vatten.

In Vlaams-nationalistische hoek noemt men de opkomst een "teleurstelling". Ik kan de heren geruststellen: Men mag immers niet uit het oog verliezen dat de "behoudensgezinde houding" er nooit één is die uitnodigt tot massabijeenkomsten. De meeste mensen verwachten dat het "allemaal zo'n vaart niet zal lopen" en willen hun zondag niet in de kou gaan doorbrengen.

Als we dat in ons achterhoofd houden, dan is deze opkomst fenomenaal, en minstens het tienvoud van wat elke manifestatie voor Vlaamse onafhankelijkheid ooit zal inhouden.

Leve België!

zondag 4 november 2007

Optocht voor eenheid op 18 november


De Belgische beweging roept op tot een optocht in Brussel op 18 november.
Het initiatief gaat uit van Marie-Claire Houard die in de zomer ook al de petitie "Voor de Belgische Eenheid" lanceerde, die ondertussen 125.000 handtekeningen telt.

Wil u ook tonen hoezeer u vindt dat men zich in de Wetstraat met de échte problemen zoals werkloosheid, vergrijzing, energieprijzen en stijgende armoede moet bezighouden? Kom dan op 18 november naar onze hoofdstad.

Tot dan.

zaterdag 1 september 2007

Petitie voor België

De media berichtten er de afgelopen dagen frequent over: De Luikse die een petitie startte voor het behoud van België. Wat ons vooral interesseert is de oproep aan de politici van ons land om zich te gaan concentreren op de echte problemen waarmee we geconfronteerd worden: de vergrijzing, de werkgelegenheid, de wachtlijsten in de zorg, en ga zo maar verder.
U kan de petitie hier tekenen.

woensdag 22 augustus 2007

Een trend zet zich in

BRUSSEL - De Belgische werkgelegenheid stabiliseerde in het eerste kwartaal van 2007 op een zeer hoog niveau. In Wallonië nam de werkloosheid af, terwijl ze in Vlaanderen en Brussel lichtjes steeg. (Bron: FOD Economie)
De eerste tekenen van het Marshallplan voor Wallonië begint vormen aan te nemen. De werkloosheid daalde er significant of bleef er gelijk in regio's met iets lagere werkloosheid.
Het Marshallplan bestaat uit het promoten van innovatie door een lagere drempel voor ondernemers en het aanmoedigen van gericht ondernemen op enkele gerichte groeipolen, zoals luchtvaart.

zaterdag 18 augustus 2007

Overrompeling

Reeds meer dan 550 mensen bezochten in de afgelopen twee dagen deze weblog. Aangezien de leden van Unitair zelf nauwelijks reclame hebben gemaakt, moet het thema enorm leven en hebt u zelf mensen doorverwezen naar ons. Bedankt daarvoor, en blijf dat vooral doen om de discussie draaiende te houden.
Door ons te bezoeken heeft men kennis genomen van de redenen die wij belangrijk vinden om België te behouden. We hebben het niet bij redenen gelaten, we hebben ook oplossingen gepoogd te vinden voor de vele struikelblokken waar we vandaag mee geconfronteerd worden.
Doe mee aan onze discussie en plaats vandaag een comment met een antwoord op de vraag:
Wil u België zien barsten, en waarom wel/niet?

dinsdag 14 augustus 2007

Dossier: Splitsen is geen goede zaak.

En waarom niet?

(voornaamste bron: Waar België voor staat, een toekomstvisie (Meulenhoff/Manteau 2007))
Het cijfermateriaal in se wordt genomen uit verschillende objectieve schattingen die gefundeerd blijken, zoals de berekeningen van het ACW en KBC.
Elk van deze redenen zijn gebaseerd op bewezen historische of statistische feiten.

De waarheid en onwaarheid van de transfers

 • Van de zogenaamde transfers zijn bijvoorbeeld 10 West-Vlaamse gemeenten netto-ontvangers. Waals-Brabant en Luxemburg blijven de rijkste provincies van België en dragen ook meer bij dan ze terugkrijgen. Het zogenaamde “Vlaanderen dat afdraagt aan Wallonië” is een cliché en een leugen. Het is vooral (zo'n 70%) het verpauperde noorden van Henegouwen dat netto geld ontvangt.
  Als men het splitsingsscenario écht zou baseren op de transfers zou men tot surrealistische toekomstmodellen komen.

 • Het cliché van het werkloze Wallonië tegenover het werkende Vlaanderen verdient nuancering. De werkloosheid ligt procentueel veel hoger in bijvoorbeeld Oostende dan in bijvoorbeeld La Louvière. In werklijkheid is het vooral de as rond Brussel die afdraagt aan Henegouwen.

 • De transfers zoals bekendgemaakt door N-VA en VB zijn ongefundeerd en onjuist. Ook de cijfers van de Warandegroep zijn niet voldoende gestaafd. Als men kijkt naar de werkelijke uitgaven aan onder andere sociale zekerheid, die Vlaanderen niet netto terugkrijgt blijkt dat de transfers zo'n 4,5% van het BBP van Vlaanderen bedragen – minder dan de helft van de 10% die men vaak aangeeft. Dit komt neer op zo'n 4,5 miljard euro. Ter illustratie: Catalonië draagt 8,5% bij aan de Spaanse staat, en Tsjechië betaalde zo'n 7,5% uit voor het tot een splitsing kwam met Slowakije.

 • Transfers bestaan overal en het betreft een fenomeen dat is ontstaan om de rijkdom in de rijkere regio's af te romen naar de armste. Het bestaat in elke natie in Europa en tussen de verschillende naties al evenzeer (cfr. de Britse en Nederlandse bijdrage aan Europa die vooral Luxemburg ontvangt). Wallonië ontvangt zo'n 7% extra door de transfers. Ter illustratie: Wales ontvangt zo'n 15% en Zuid-Italië ontvangt al jaren 20% zonder structurele veranderingen aldaar.

 • Tot het interbellum droeg de Waalse economie procentueel significant af aan Vlaanderen, zoals dat nu omgekeerd gebeurt. Dat is een historisch feit; dit kwam voornamelijk door de industriële revolutie en het groter bevolkingingsaantal van Wallonië in die periode. Ook al ontkennen Vlaams-nationalisten dit, een illustratie hiervan is de studie die men voor de 1e wereldoorlog liet uitvoeren om te becijferen hoeveel Wallonië afdroeg, met als argument ... een mogelijke splitsing van het land.

 • Het argument van “onze inkomsten behouden” houdt geen steek. Indien Vlaanderen niet “solidair” wil zijn met Wallonië, zal het sowieso solidair moeten zijn met de rest van Europa, daar het één van de rijkere landen zou worden. Een afdragen van zo'n 4% zal onontkoombaar blijven. De vraag is of we deze uitgaven liever naar Wallonië zien gaan, waar we een behoorlijk aandeel in hebben (bvb. Brussel) of naar bijvoorbeeld het Oostblok.

 • De transfers zijn geen kwestie van interregionale solidariteit (cfr. de ontvangers in West-Vlaanderen en Limburg, de afdragers in Waals-Brabant) maar interpersoonlijke solidariteit. Indien alle transfers stoppen zouden de armen in bijvoorbeeld Henegouwen zo'n 20% minder inkomen hebben.

 • Het argument dat Vlaanderen “zonder Wallonië een zeer rijk land zou zijn” houdt geen steek. Pure vergelijkingen waarbij Vlaanderen uitgezet wordt in de bestaande rangschikkingen, in plaats van België tonen dit wel aan, maar dit is wiskundig onjuist. Men zou Vlaanderen moeten uitzetten tegenover andere regio's zoals Catalonië, en dan eindigt Vlaanderen in de hogere middenmoot door de loonkosten en de vergrijzing.

Taalproblematiek

 • Het argument van een “taaleigenheid” houdt geen steek. Dit klinkt perfect logisch in de context van de na-oorlogse Vlaamse Beweging, maar vandaag bevinden er zich in steden als Antwerpen en Mechelen al vrijwel meer Engels- en Franstaligen (van moedertaal) dan Nederlandstaligen. De splitsing funderen op taalargumenten zou dus fundamenteel onjuist zijn in tijden van globalisering.

 • In Waals-Brabant wonen procentueel bijna evenveel Vlamingen als er Franstaligen in de Brusselse rand wonen. Waarom vragen zij niet meer rechten zoals de Franstaligen? Vlamingen baseren zich op het territoriale taalbeginsel: ze spreken hier Frans. De Franstaligen behouden het persoonlijke taalbeginsel: wij spreken Frans. Het is een kwestie van cultuur. De Franstaligen motiveren om Nederlands te leren zou de werkloosheid in alle gewesten ten goede komen.

Werk en werkloosheid

 • In 2050 bestaat Vlaanderen uit 1 miljoen 65-plussers. In Wallonië zal de vergrijzing veel later en veel minder te voelen zijn. We hebben deze economische mankracht nodig om de vergrijzing betaalbaar te houden.

 • Vlaanderen kampt met meer langdurig werklozen dan werkelijke werkzoekenden. Hierdoor raken enorm veel jobs niet langer ingevuld. De mankracht hiervoor kan en moet men in Wallonië gaan zoeken, daar er in Vlaanderen vandaag de dag geen voldoende reserve is.
 • De grote regio rond Brussel is de welvarendste van heel België en is de motor van de economische activiteit. Een communautaire crisis zou buitenlandse investeerders afschrikken, daar Brussel tussen twee vuren ligt. Het voor het overgrote deel Franstalige en meertalige Brussel zal zich nooit volledig aan Vlaanderen wijden.

Brussel
 • Het is een utopie te denken dat een boedelscheiding 'vreedzaam' kan gebeuren, en dat Brussel 'een onafhankelijk "DC" zou worden. Brussel herbergt in zijn gewest en de rand zowat 50% van de economische capaciteit van België. Zonder Brussel is zowel Vlaanderen als Wallonië die motor van de economie kwijt. Bovendien is de meerderheid van de Brusselaars gekant tegen Vlaamse autonomie.
 • "Liever met, desnoods zonder Brussel" is een ongefundeerde uitspraak. "Met Brussel" impliceert een onafhankelijk Vlaanderen met Brussel als hoofdstad. Is dit haalbaar? Natuurlijk niet! 80% van de Brusselaars heeft als moedertaal Frans. Is dit dan de homogene Vlaamse Staat?
  "Zonder Brussel" impliceert een verlies van welvaart, doordat de Brusselse economische capaciteit volledig buiten Vlaanderen valt.

 • Men vergeet al te vaak dat, hoewel Brussel een torenhoge werkloosheid heeft, dit niet komt door "luie Brusselaars" of "luie inwijkelingen", maar wel doordat Belgen in de rand rond Brussel elke dag forenzen naar de binnenstad. Brussel is op die manier de draaischijf van alle Belgische economische activiteit en de economisch welvarendste regio van het land.
Wat we hebben opgesomd is vooral een wederwoord op de, vaak onjuiste, cijfers die men in het Vlaams-nationalistische kamp gebruikt om de splitsing van België te bewerkstelligen. Deze objectieve cijfers counteren dat "zakennationalisme". De enige échte reden voor een splitsing, is gebaseerd op emoties: men verkiest een Vlaamse Staat. Daarom probeerden we redenen op te sommen waarom het juist béter zou zijn niet te splitsen.
De Franstaligen willen allerminst een “verfransing van België”, ze willen een modernisering van de huidige structuur zonder separatistisch ingegeven staatshervormingen, net zoals de leden van Unitair. Met het oog hierop hebben wij ons toekomstplan opgesteld.

maandag 13 augustus 2007

Dossier: Maar hoe moet het dan wel?

Het einde van de vakantie nadert en de leden van Unitair hebben weer kort overlegd. Enkele punten hebben we gebundeld uit diverse projecten die ons ter ore zijn gekomen, als advies aan de formateur van de nieuwe federale regering. We hebben deze naar ons best vermogen aangepast en geïnterpreteerd en stellen hier kort en enkel betreffende enkele heikele punten over hoe wij de toekomst van ons land zien.
Deze punten lijken ons niet alleen communautair verzoenbaar, maar bovendien werkelijk positief voor beide landshelften.
 • Justitie wordt hervormd, na een uitgebreide audit - samengesteld uit alle betrokken partijen. De minister van Justitie leidt dit in goede banen.
  Het departement blijft federaal in al haar facetten.
  Het budget van Justitie wordt kortstondig verhoogd om een modernisering van de strafinstellingen mogelijk te maken.

 • Het Koningshuis wordt hervormd. Als onderdeel van onze traditie blijft het bestaan, maar enkel de Koning en Koningin krijgen een dotatie die overeenstemt met diens noden en persoonlijk onderhoud. Het politieke recht van de Vorst blijft onveranderd, omdat een onafhankelijk persoon op deze manier bepaalde macht in handen houdt met het oog op de federale regeringsvorming.

 • Bepaalde domeinen zoals landbouw, milieu en mobiliteit worden geherfederaliseerd, daar zij hebben bewezen niet afdoende te werken op regionaal vlak. Verschillende milieunormen brengen bedrijven die nationaal werken in de problemen en bedreigen het voortbestaan van de nationale luchthaven. Verschillende aanpak op verkeersovertredingen wekt teveel wrevel bij de inwoners. Een eenduidig beleid is beter.

 • Een federale kieskring wordt ingevoerd. 80 van de 150 Kamerleden wordt nationaal verkozen. De lijsttrekkers van deze lijsten zijn kandidaat-premier en vloeiend tweetalig. Dit wordt niet in een wet gegoten maar is als een deontologisch code voor de partijen. Deze kandidaten moeten bijgevolg in het hele land campagne voeren. Tweetaligheid is hiervoor bijgevolg een logische vereiste. Nationale debatten zijn nodig en verplicht. Ze worden gelijktijdig en in twee talen uitgevoerd door de openbare omroepen.
  De gemeenschappen verdelen de overige Kamerzetels onder zich volgens aantal inwoners.
  De Federale Kieskring vervangt de discussie over de kieskring Brussel Halle Vilvoorde.
  Er wordt in arrondissementen gestemd voor de 70 overige Kamerzetels. Deze zijn 'eentalig'. Kandidaten op deze lijsten kunnen echter niet in de regering zetelen. Deze 80/70 verdeling laat voldoende ruimte over voor lokale wensen, terwijl de federale aangelegenheden eveneens kunnen verdedigdworden.

 • De Senaat in se wordt ontbonden en vervangen door een Gemeenschapsvergadering. De functie van dit orgaan is een maandelijkse vergadering van afgevaardigden van de gemeenschapsregeringen. Deze leggen pijnpunten in de samenwerking tussen de regio's wat betreft de eigen beleidsdomeinen bloot. De voorzitter wordt door de Kamer verkozen bij het begin van het parlementaire jaar.
  De samenstelling van deze vergadering wordt door de gemeenschapsregeringen zelf gekozen. Er is een procentuele verdeling afhankelijk van de bevolking van alle regio's.

 • De provinciebesturen worden geïntegreerd in het gemeenschapsministerie van Binnenlandse Aangelegenheden en de gouverneurs afgeschaft. Ze bewijzen vandaag geen apart nut meer. In geval van gemeente-overschrijdende aangelegenheden is de minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk of de gemeenschapsminister indien kleinschalig.

 • De financiering van de federale structuur wordt herbekeken zodat er procentueel geld naar de federatie terugvloeit om deze te ondersteunen. De financiering kan bijvoorbeeld jaarlijks worden herbekeken, afhankelijk van de specifieke noden.

 • Het onderwijs in het hele land onderricht vanaf het 4e leerjaar verplicht de andere landstaal. In Brusselse scholen kan dit reeds vroeger, of indien gewenst in andere scholen (maar niet later). Vanaf het 1e jaar middelbaar wordt Engels onderricht als derde taal. Verder blijft onderwijs een gemeenschapsbevoegdheid. Deze maatregel dient om onder andere samenwerking tussen de regio's op bijvoorbeeld economisch vlak mogelijk te maken. Op talloze andere vlakken zal de verbeterde tweetaligheid de bevolking eveneens ten goede komen.
  De
  taalwetten in se blijven echter ongewijzigd en worden verstrengd toegepast.

 • De Sociale Zekerheid blijft ongewijzigd en federaal, doch wordt een adviesorgaan opgericht om de kosten van de vergrijzing te kunnen opvangen. Een bijdrage wordt verwacht van de gemeenschappen.

 • De Brusselse en Waalse regio krijgt een federaal gecoördineerd beleid om de werkgelegenheid te verhogen en de werkloosheid aan te pakken.
  Werkloosheidsuitkeringen worden beperkt in de tijd, maar procentueel opgetrokken tot boven de armoedegrens. Opleidingen voor werklozen worden volledig gratis.

Heeft u bemerkingen of een andere visie? Ga de discussie aan en plaats een comment.

dinsdag 12 juni 2007

Leterme verscheurt het land

Dat is de realiteit. De feiten spreken voor zich.
 • Leterme haalde een verkiezingsoverwinning met steenhard populisme: meer Vlaanderen, meer brood en spelen voor het plebs. Geef het volk wat simpele oplossingen en ze zijn zoet.
 • De Franstaligen hebben, met recht en reden, schrik van "sterke man" Leterme. Over de gedachten van de man geen kwaad woord, maar hij heeft zich met zijn opruiende taal de vijand van België gemaakt.
 • Leterme heeft zich aardig in de problemen gewerkt: hij kan niet nóg eens woordbreuk plegen en het kartel doen barsten, want dan ontploft de publieke opinie.
Het worden dus lange, zeer lange gesprekken om tot een nieuwe regering te komen. Wat ben je met bijna 30% van de stemmen, als je door je stoere taal geen regering kunt vormen?
De koning moet binnenkort een informateur aanduiden, die de moeilijke taak van "oplossingen zoeken" mag aanvatten. Een rooms-blauwe coalitie lijkt in de maak.

Wij keuren het "non" van de Franstaligen af, maar geven hen geen ongelijk. Leterme heeft zich voorgedaan als separatist en moet daar nu de prijs van betalen. Held in Vlaanderen, Vijand in Wallonië en bij de mensen met gezond verstand in het Nederlandstalige landsgedeelte.
Laat hem de brokken nu maar lijmen.

En als het hem niet lukt?
We zouden niet graag gelijk krijgen: instabiliteit van het land, onderlinge twisten, algehele malaise.
Troost je, Guy: de verzoener krijgt nooit applaus.

vrijdag 8 juni 2007

Een pro-Belgische stem

Overmorgen worden de kaarten voor de komende 4 jaar geschud.

De kiezer heeft de keuze tussen een uitgesproken pro-Vlaamse stem en een gematigd centrum, uitgemaakt door onder andere Groen! en Open VLD. Verder zijn er pro-Belgische randpartijen, zoals de B.U.B. en Unie, die in verscheidene kieskringen opkomen.

Tot onze verontwaardiging is de Staatshervorming, en dan vooral de kritische stemmen op het pro-Vlaamse discours, onvoldoende in de schijnwerpers gekomen de afgelopen weken. We begrijpen de ongerustheid bij de omroepen om dit thema aan te kaarten, doch vinden dat het probleem niet mag worden doodgezwegen.
Het separatisme is een destabiliserende factor die ons land in binnen- én buitenland enkel schade zal toebrengen. We moeten hier behoedzaam mee omspringen en het opportunisme geen enkele kans geven, door de problemen die zich op communautair vlak eendrachtig aan te pakken.

Wij bij Unitair roepen eenieder op om géén separatistische stem uit te brengen voor bijvoorbeeld de CD&V-N-VA of het Vlaams Belang.

We kijken alvast met een lichte ongerustheid naar de regeringsonderhandelingen uit.

dinsdag 5 juni 2007

Leuven onafhankelijk!

Omdat we allen weten dat de beste garantie op een warme, verdraagzame samenleving, hartgrondige haat ten opzichte van alles wat anders is, inhoudt, juicht Unitair het initiatief "Vlaanderen barst" volmondig toe.

Het kaart zeer gericht aan dat separatisme geen antwoorden biedt, en dat de hele "Vlaamse Onafhankelijkheid" waarover steeds vaker sprake, niet meer is dan opportunisme.

Onze felicitaties!

www.vlaanderenbarst.be

zaterdag 2 juni 2007

Verkiezingen 07: SP.A-Spirit

Kopman: Johan Vande Lanotte

Communautair: Het kartel met Spirit is natuurlijk, net zoals bij de CD&V, een probleem op communautair vlak. De houding van de SP-A is vrij onduidelijk wat betreft communautaire dossiers. Zo stellen ze dat "Een onafhankelijk Vlaanderen is niet nodig. Vlaanderen heeft nu reeds ruime bevoegdheden. Ze moet deze bevoegdheden ten volle benutten en tegemoet komen aan de behoeften van de bevolking. SP.A is wel vragende partij voor een aantal extra bevoegdheden, zoals de spoorwegen." doch kartelpartner Spirit is wél vragende partij voor Vlaamse onafhankelijkheid.
Dit gezegd zijnde moeten we benadrukken dat zelfs de houding van de SP.A van weinig respect voor het land getuigt. Zo blijft men volharden in de nodeloze regionalisering. Het lijkt ons geloofwaardig dat een treinlijnVlaams moet worden om beter te lopen.
We merken nogmaals dat kartels de transparantie naar de kiezer toe nodeloos onmogelijk maken. Extra stemmen zijn blijkbaar belangrijker dan het behoud van het land.

Vlaanderen onafhankelijk?: "Niet nodig?"

maandag 28 mei 2007

Verkiezingen 07: CD&V-N-VA


Kopman: Yves Leterme

Communautair: Tjah, een zeer verwarrende houding. Een kartel vanuit puur electoraal oogpunt: overeenkomsten op bepaalde thema's, maar hét thema van de N-VA, de Vlaamse onafhankelijkheid, strookt dan weer niet met dat van de CD&V. De partij houdt er een "geen mening" standpunt op na, met het idee om na de verkiezingen beide kanten op te kunnen gaan. Een federale regering vormen met separatistische gedachten is onmogelijk, dus kunnen ze terugkrabbelen indien Leterme formateur wordt. Een zeer gevaarlijke, hypocriete houding, en bovendien zeer onduidelijk voor de kiezer. Een keuze voor dit kartel is duidelijk geen positieve stem voor de Belgische eenheid.

Vlaanderen onafhankelijk: Geen direct doel?

zondag 20 mei 2007

Verkiezingen 07: Open VLD

In de loop naar de verkiezingen van 10 juni nemen wij bij Unitair elke partij eens kort onder handen, met vooral oog voor hun communautaire houding, en de agendapunten die zij in die context belangrijk vinden.

Vandaag valt de eer te beurt aan Open VLD, regeringspartij.

Kopman: Guy Verhofstadt

Communautair: België als federale staat moet blijven bestaan. Er moet zinnig omgesprongen worden met overhevelen van bevoegdheden, en men mag niet bang zijn dat in de andere richting te doen. Een open dialoog met de andere gewesten staat hierin voorop. De kieskring B-H-V moet gesplitst worden, en dit louter om logische redenen, niet als communautair strijdpunt. De sociale zekerheid, justitie en werkgelegenheidsbeleid moeten federaal blijven.

Vlaanderen onafhankelijk? Neen.

Federale verkiezingen

Ook in de examenperiode staat de nationale politiek niet stil.
Er is echter wél minder tijd om alles met een kritisch blik onder de loep te nemen.

Wat onthouden we?
"We gaan voor een sterker Vlaanderen"
"Meer Vlaanderen"
"Vlaanderen onafhankelijk"

Ik dacht dat deze verkiezingen voor de Federale Kamer en Senaat waren.
Mijn excuses.

maandag 7 mei 2007

Leterme bekent kleur "voor Vlaanderen"

Yves Leterme heeft dan toch gedaan wat iedereen al wist - met de nodige toeters en bellen aangekondigd dat hij premier wil worden. Noch woordbreuk noch platvloerse argumenten hinderen hem hierbij.

De redenen die Leterme aangrijpt om zijn overstap te rechtvaardigen zijn niet meer of niet minder dan populistisch. Vanuit electoraal opzicht een voltreffer, dat wel. Hij wil gaan voor "meer Vlaanderen". Goed opgelet in de les psychologie, meneer Leterme: een gemeenschappelijke vijand verenigt mensen. De boeman is hier de Waal, maar dat wisten we al.

Dat de staatshervorming juist beter in de àndere richting zou gaan (cfr. Zaventem) en men beter zou werken aan een sterker België met een constructievere samenwerking tussen beide gewesten horen we vandaag niet.
Laten we hopen dat de kiezer verstandig genoeg is om tégen separatisme te kiezen, want dat is waar de CD&V nu toch zonder meer voor wil staan.

donderdag 26 april 2007

Debat met Guy Verhofstadt

Unitair was afgelopen woensdag aanwezig op het debat met Guy Verhofstadt, georganiseerd door het LVSV in het MTC in Leuven. De opkomst was talrijk, de temperatuur hoog.
Na een, al bij al, vrij saai halfuurtje vraagstelling door VRT-journalist Ivan de Vadder -even pompeus als altijd- was het tijd voor de vragen van het publiek.

Eén van de eerste vragen ging, zoals verwacht, meteen over de Vlaamse zaak. Het is immers geen geheim dat de Vlaams-nationalistische gedachten ook onder de studenten blijkbaar haar slachtoffers gevonden heeft.
Nationalisme is nu eenmaal een eenvoudige oplossing voor ingewikkelde problemen.

De vraagsteller, mét zwart-geel lintje, wou graag van de premier weten wat hij van de uitspraak van Herman De Croo vond, die Vlaams-nationalisten met mentaal geretardeerden vergeleek.
Verhofstadt reageerde prompt dat de NSV-er zich mogelijks aangesproken voelde door deze uitspraken, doch wees erop dat Dhr. De Croo zich hier reeds voor heeft geëxcuseerd. Hij wees er verder op dat nationalisme een té eenvoudige oplossing is van moeilijke problemen, en dus absoluut niet aan te bevelen is.

Met andere woorden: met Verhofstadt geen separatisme? Dat hebben wij toch gehoord.

maandag 23 april 2007

"We moeten de boel opblazen"

De Vlaams-nationalisten hebben zich afgelopen zondag verenigd in het Antwerpse sportpaleis. Eens waren ze met tienduizend, nu schieten er nog slechts 5,000 sympathisanten over. Niet moeilijk, als je ziet wat voor onzin er door de flaminganten vandaag de dag wordt verkondigd.
'Als de communautaire onderhandelingen op een mislukking dreigen uit te lopen, moeten wij onze eisen handhaven en de boel opblazen', verklaarde Portier. 'Er komt dan een overgangsregering die niets zal oplossen en slechts de uitzichtloosheid van het voortbestaan van België zal bevestigen.' (Bron: De Standaard)

Het is duidelijk dat de enige wens van de Vlaams-nationalisten een onafhankelijke Staat is, en dat er met deze mensen dus duidelijk geen dialoog mogelijk is. Splitsen blijft het modewoord, ook al worden we er met z'n allen enkel slechter van, en ondersteunt slechts nog een kleine minderheid de fascistische ondertoon.

Wanneer gaan de opportunisten-van-de-Vlaamse-Leeuw eens doorkrijgen dat de Vlaamse strijd gestreden is, en dat het nu tijd is voor solidariteit en constructief samenwerken?

Mogelijk moet Leterme binnenkort eens een uiteenzetting houden over de intelligentie van de Vlaams-nationalisten zelf?

dinsdag 17 april 2007

Posters in het Leuvense

Heb jij ook onze posters gespot?
Vanaf vandaag zijn we ze beginnen verspreiden doorheen de aula's en instellingen van de KUL.
Kwam je ook hierheen voor meer informatie?
Lees gerust de afgelopen berichten, of stuur ons een mail voor meer informatie.

Leterme en Di Rupo in debat

In een gezamenlijke communiqué laten VTM en RTL-TVi weten de federale kiesstrijd te laten losbarsten met een "Nationaal Debat". Voor het eerst gaan beide commerciële zenders effectief samen werken met een meer diepgaand project dan de verkiezing van Miss België.

In een debat zullen onder andere Elio di Rupo en Yves Leterme de discussie met elkaar aangaan. Als gesprekspunten worden onder andere de communautaire verhoudingen, de staatshervormingen en dergelijke genoemd.
Het is ons niet goed duidelijk waarom andere kopstukken, zoals premier Verhofstadt niet zijn uitgenodigd.
Het debat valt op beide zenders te volgen op woensdag 25 april.

Onze hoop is dat het een waardevol debat kan worden, waarin men een constructieve houding ten opzichte van de komende staatshervorming kan laten horen. Het separatisme heeft z'n beste tijd gehad, het is tijd voor positieve samenwerking.

vrijdag 13 april 2007

Transfers dalen steeds meer

Het modewoord van de afgelopen jaren, de 'transfers', begint zo stilaan aan betekenis in te boeten. Niet alleen is het zo dat herhaald is aangetoond dat heel wat zogenaamde transfers niet meer zijn dan logische verdelingen (cfr. boetefonds), nu toont onderzoek ook aan dat het grootste twistpunt -de ziekenzorg- stilaan ook transferloos wordt.
Zowat vijftien jaar nadat ze een emotioneel politiek strijdpunt waren geworden, zijn de grote verschillen in de ziektekostenuitgaven tussen de drie gewesten bijna verdwenen: ze bedragen nog enkele procentpunten. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de ziekteverzekering die De Standaard en Le Soir konden inkijken. (Bron: De Standaard)

Waar is nu het nut van de separatistische praat over een scheiding van de ziekenzorg gebleven? Misschien moeten de Vlaams-nationalisten op zoek gaan naar andere zinloze punten waarop ze zich kunnen baseren.
Ongetwijfeld zijn de Walen de Vlamingen wel ergens aan het bestelen. Gewoon blijven zoeken!

vrijdag 6 april 2007

Publiciteit

Om Unitair bekend te maken bij het grote publiek, en dan vooral de Belgisch gezinde studenten in Leuven, hebben we een poster ontworpen die voldoende in het oog springt. Hij roept alvast op lid te worden van Unitair, om zo ook je stem te laten horen in het communautaire debat. Ze bevinden zich vandaag alvast bij de drukker.
Na de Paasvakantie kan je ze her en der in de Leuvense aula's vinden.
Je kan nu alvast een glimp opvangen van onze posters!

België, waar iedereen thuis is

De bekende Vlaams-nationalistische borden in het Vlaams-Brabantse Dilbeek zagen er gisterochtend iets anders uit. Een actie van onze vrienden in die regio leverde volgende mooie plaatjes op.
Solidariteit, ook in de rand rond Brussel.

zondag 1 april 2007

Ledenwerving

In tegenstelling tot de Vlaamse beweging, die zich verenigt in allerlei 'gratis vaten' en 'praatavonden' om hun separatistisch gedachtengoed te verspreiden, is de minder populaire, doch door de meerderheid gedeelde mening dat België moet blijven bestaan veel minder gemeengoed onder jongeren.

Het is net daarom dat wij bij Unitair van mening zijn dat het van levensbelang is de Belgischgezinde jongeren van vandaag, zij die separatisme en extremisme beu zijn, te verenigen. Daarom bieden wij gratis lidmaatschap aan, wat onder andere inhoudt dat we je op de hoogte houden van al onze activiteiten, en van allerlei communautair en nationaal nieuws. Bovendien steun je rechtstreeks onze zaak, en je eigen ideologie.

Weldra zullen we meer informatie verspreiden over hoe je vlot lid kan worden van onze groep.
We plannen ook verscheidene campagnes met onder andere affiches. Hou je ogen dus alvast open en blijf onze webstek bezoeken!

vrijdag 23 maart 2007

Vive België!

Het is lange tijd wachten geweest op positieve berichten rond dat waar u en ik al langer van overtuigd waren: dat veel Belgen zich nog steeds Belg voelen, en dat een overweldigende meerderheid de overdreven separatistische praat van politici beu is. Het is tijd voor tolerantie, verzoening en een volgende eeuw Belgische eenheid, zo klinkt het.
De grote meerderheid van de Belgen wenst ook dat België blijft bestaan. Slechts 6 procent van de Vlamingen kiest voor het verdwijnen van België, tegenover 2 procent van de Franstaligen. (Bron: De Standaard/Le Soir)

De Standaard en Le Soir zijn daarmee de eerste echte kwaliteitskranten die uitpakken met een gewaagd concept: een verregaande kijk op de landshelften, en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Wij bij Unitair kunnen initiatieven als deze enkel aanmoedigen. Hopelijk zijn we nu een stap dichter bij een meer Belgisch gevoel, en kan de positieve noot omtrent onze eenheid eindelijk overheersen op het pessimisme.

zaterdag 17 maart 2007

Communautaire smog


Het land stond de afgelopen dag weer op haar kop. In het Vlaamse landsgedeelte (én op de Brusselse ring) werd massaal een snelheidsbeperking tot 90km/u afgekondigd. Prompt werd daar echter bijgevoegd dat dit in "Wallonië niet het geval was". Nochtans, zo bleek uit berichtgeving, waren de pieken te vinden in Luik en Charleroi.

Waalse onwil? Nee hoor. In Wallonië werd donderdag ook beslist de variabele verkeersborden uit te rusten met een oproep de snelheid te matigen tot 90km/u. Wat toen gebeurde tijdens het avondnieuws tart echter alle verbeelding.

Nieuwslezer:
Er is veel over te doen geweest dat Wallonië niet meedoet, maar nu zijn ze plots van gedacht veranderd?
Reporter
: Ja, het Waals gewest heeft dit net beslist. En wie te snel rijdt wordt zelfs beboet, zoals in Vlaanderen. Er is enkel tijd nodig om de borden aan te passen.
Reportage:
Eén dag later gaat men plots het Vlaamse plan kopiëren.
Nieuwslezer: Opeens een hele ommezwaai, hoe komt dat?
Reporter
: Ja hoor, 180° gedraaid, maar ach, de verkiezingen komen eraan.
(Bron: VTM Nieuws, herbekijken - 2e item)

Het blijft voor ons een raadsel waarom men kost wat kost de Waalse regering als dom en traag moet afschilderen. De cynische ondertoon die hier meespeelt hoeft uiteraard geen verklaring: van objectieve verslaggeving is op de VTM, en sinds kort op de VRT geen sprake meer. Wij lanceerden reeds schriftelijk een oproep aan de Vlaamse media om een meer gematigde, objectieve houding aan te nemen, om de opruiende taal die Vlaamse politici vaker en vaker laten horen niet zomaar te kopiëren.

Het verbaast u ongetwijfeld niet dat wij voorstander zijn van een federaal verkeers- en milieubeleid. Smog stopt immers niet aan de taalgrens.

maandag 12 maart 2007

School/école

Afgelopen weekend lanceerde Elio di Rupo, voorzitter van de SP, het idee om in een brede rand rond de taalgrens, en in Brussel, tweetalige scholen te ontwikkelen. Deze zouden dan afwisselend lessen in het Frans en in het Nederlands geven. In Wallonië wierp deze techniek eerder al haar vruchten af. Bij succes zou dit dan uitgebreid kunnen worden naar heel België.

De Vlaamse politici waren hier echter ogenblikkelijk - het hoeft niet te verbazen, de verkiezingen komen eraan - tegen gekant. Met neo-flamingant De Wever op kop werd er schande gesproken over de "nieuwste poging Vlaanderen te franskiljoneren".

"In deze tijden van globalisering en op een ogenblik dat het behoud van ons land zelf in het gedrang komt, moeten we iets durven ondernemen", stelt Elio Di Rupo. (bron: VRTNieuws.net)

Wat is eigenlijk het probleem? Het enige gevolg is dat er een betere kennis van de beide grote landstalen zou onstaan, zowel in Wallonië als in Vlaanderen. Elkaar begrijpen is immers een fundamenteel onderdeel van productief samenleven.
Er werd meteen hoog van de toren geblazen over de "reeds perfecte kennis van het Frans bij de Vlaamse jongeren". Als je eender welke leerkracht Frans ondervraagt in het middelbaar onderwijs zal je kunnen vertellen dat de kennis Frans systematisch achteruit boert. Er is een fundamentele inhaalbeweging nodig. Dit initiatief zou dat mee kunnen ondersteunen.

Dit terzijde wordt hiermee ook eens een positief Waals voorstel in verband met het geven van meer Nederlands in scholen afgedaan als "belachelijk".
We moeten integendeel toejuichen dat de Franstalige Belgen beseffen dat er meer Nederlands moet gegeven worden om de communicatie tussen de landshelften te verbeteren.

vrijdag 9 maart 2007

Een RTBF-Kater?

In enkele kranten verschijnt vandaag een nabespreking van het overigens zeer interessante RTBF debat van woensdag. In dit debat, dat verder beperkt bleef tot een soort "Welcome to Flanders" door de Franstalige omroep, spraken de Nederlandstalige politici manifest Nederlands. De muzikale gasten zoals Stef Kamil Carlens en An Pierlé daarentegen richtten zich in het Frans tot de kijkers - van een Franstalige omroep. Het was premier Verhofstadt die uiteindelijk uit eigen beweging in het Frans besloot te gaan spreken.

"De opnames waren in de Gentse Pacificatiezaal. En in Luik zouden we toch ook geen Nederlands spreken?" zei Van Rompuy.
Helemaal tegenovergesteld reageerde premier Verhofstadt, die wel Frans sprak. "Het is een uitzending op een Franstalige zender voor Franstalige kijkers. Niet de locatie telt dan, wel hoe je het duidelijkst je standpunt kunt overbrengen" (bron: De Morgen)

Wij kunnen enkel onze verontwaardiging uitdrukken voor de overdreven rol die CD&V politicus Eric Van Rompuy in dit debat speelde. Niet alleen weigerde hij Frans te spreken, hij moedigde anderen verder aan zijn voorbeeld te volgen. Wat ontstond was een verwarrende situatie waarin vraag en antwoord in een andere taal werden uiteengezet.

We kunnen niet anders dan opmerken dat het een gemiste kans is voor de RTBF om op een open manier de bredere context van de Nederlandstaligen te tonen, waar de niet-separatisten een overgrote rol spelen, en voor de Vlaamse politici om eindelijk een standpunt te verdedigen in het Frans. Veel liever hadden we een gedeeld, sereen, debat gezien in een co-productie van VRT en RTBF, waarbij er gekozen werd voor ondertitels. Dat zou de begrijpbaarheid voor alle Belgen verhoogd hebben. Uiteindelijk is dit een debat dat ons allen aangaat.

woensdag 7 maart 2007

Minder separatisme, meer solidariteit!

Enkele Vlaamse politici hadden het op een debat in Gent afgelopen week over actuele zaken zoals het separatisme, de "splitsing" van onder andere de ziekenzorg en dergelijke.
Daar deed premier Guy Verhofstadt enkele rake uitspraken met betrekking tot de Belgische staat.
"Men mag niet in de val trappen te geloven dat alle Vlamingen hetzelfde denken. De separatisten zijn een kleine minderheid." Maar de reactie langs Waalse kant op extreem-Vlaamse eisen - alle dialoog weigeren - is ook geen oplossing, aldus de premier. "Immobilisme en separatisme zijn twee gevaarlijke krachten in dit land, die elkaar versterken." (bron: De Morgen)

Zo omschrijft de premier perfect onze mening. Men mag niet denken dat alle Vlamingen racistische en extremistische ik-persoontjes zijn. Er zijn nog Nederlandstalige Belgen die in alle sereniteit een discussie willen aangaan over zaken die wél van dringend belang zijn in ons land: het aanpakken van de stijgende armoede, een competitieve economie en een gunstig milieubeleid. Een open dialoog is de enige weg naar een constructieve samenleving in ons land.
U kan het debat bekijken op La Une, om 20.15 vanavond.

dinsdag 6 maart 2007

Flitspalen

Eind 2005 installeerde Vlaanderen 110 extra flitspalen. Dat brengt het totaal aantal Vlaamse camera’s op bijna 1.200. Wallonië telt zo’n… 30 flitspalen. Wallonië profiteert natuurlijk wél mee van het boetegeld dat de Vlaamse belastingbetalers massaal in de federale schatkist storten. (bron: Vlaams Belang)

Eén van de meest populaire kreten van separatistische politici is dat "Vlamingen zoveel betalen, en zo weinig terugkrijgen". Wat daarbij vaak naar boven gehaald wordt is de opbrengst van de boetes, die naar de federale kas gaat, terwijl er in verhouding veel minder flitspalen in Wallonië staan dan in Vlaanderen.

Enkele kanttekeningen zijn hierbij toch wel te maken. Zo is mobiliteit op zich sinds kort een Vlaamse bevoegdheid. Dat lijkt ons duidelijk, je valt immers van de weg over de taalgrens, daar rijdt men met paard en kar. Niet dus. Mobiliteit is het mooiste voorbeeld van een beleidsdomein dat perfect federaal geregeld had kunnen blijven. Wat was het gevolg geweest? Een éénduidig standpunt omtrent flitspalen, en jawel, een min of meer gelijk aantal flitspalen in beide landshelften. De inkomsten hadden dan "fair" verdeeld kunnen zijn, voor zover dit hoeft. Het verbaast u ook niet dat in Limburg ook minder flitspalen staan dan in Vlaams-Brabant. Schande? Ach neen.

Federale verkiezingen

De federale verkiezingen komen eraan, spijtig genoeg nog steeds zonder inbegrip van een Federale Kieskring. Die zou het mogelijk maken dat Belgen op kandidaten van beide landshelften konden stemmen. Een verdere vorm van democratie, als het ware. Laat ons hopen dat dit in de toekomst mogelijk wordt.
Voor de verkiezingen zelf lijkt het alvast zo dat er slechts één traditionele partij is die de Belgische Staat trouw blijft. Op hun congres liet de Open VLD weten:

De staatshervorming verloopt via een open dialoog. “Open Vld” zegt neen tegen elke vorm van separatisme die de Belgische federatie schade berokkent. (bron: VLD)

Met de wijfelende houding van SP.A en het "omfloerst" separatisme dat de CD&V voorstaat, lijkt het ons niet meer dan normaal dat onze voorkeur enkel maar kan uitgaan naar Verhofstadt.
Net als zij staat Unitair een open dialoog tussen Belgen voor, waardoor we samen kunnen zoeken naar oplossingen voor de problemen die zich stellen, zoals stijgende armoede en onze rol in de wereldeconomie. Het is geen tijd voor separatisme, maar voor solidariteit en samenhorigheid.

Want eendracht, maakt macht.

maandag 5 maart 2007

Federalisering

Eye-Opener is een rubriek waarin we proberen een "mythe", vaak gelanceerd door de separatisten, te ontkrachten met feiten.

De voordelen van een herfederalisering laten zich steeds vaker zien. Ook al waren de bedoelingen van een Wilfried Martens nobel, de verre staatshervorming heeft een onwerkbaar kluwen gecreëerd. In de zaak van Brussels Airport is het duidelijk dat wanneer gemeenschappen elk een eigen lijn doortrekken om hun burgers te bevoordelen, er onmogelijke situaties ontstaan. Het is enkel met een federalisering van onder andere het beleid omtrent nachtlawaai, dat een functionele Nationale Luchthaven kan bestaan. Moest dit beleid nog steeds Federaal worden gevoerd, was er nu al meer duidelijkheid, eenduidigheid én solidariteit omtrent de problematiek van de nachtvluchten. Hopelijk maakt de overheid daar na de verkiezingen snel werk van, daar de bevolking in de rand rond Brussel meer dan ooit vragende partij is voor een solide beleid met oog op de toekomst.

Waarom Unitair?

Waarom ontstaat een groep als Unitair?
We merken elke dag weer hoe de Vlaamse media zich vaker negatief uitlaten over de franstalige landshelft, en België in het algemeen. Het lijkt bon ton om vrijuit te spreken over Vlaamse onafhankelijkheid en corrupte Walen.
Wij willen een ander beeld ophangen, namelijk dat van de meerwaarde die de Belgische staat kan bieden aan haar gemeenschappen. De meertalige natie is zeker een verrijking voor onze cultuur, getuige onze geschiedenis.
Bovendien willen we duidelijk maken dat er voldoende jongeren bestaan die wel degelijk een 'België' voorstaan, ook al komt een minder extreme stem minder vaak in de aandacht, vooral dan in de media.
Bij deze willen we ook een oproep doen aan sympathisanten, leden en eenieder om deze blog frequent te blijven volgen en regelmatig het debat te volgen dat hier mogelijk zal ontstaan.

Oprichting van Unitair

Enkele Leuvense studenten zijn vanochtend overgegaan tot het publiceren van deze blog. Wij achtten het reeds geruime tijd noodzakelijk om ook onze stem te laten horen. De stem van de jonge Nederlandstalige Belgen die niet voor meer separatisme en extremisme staan, maar een eenheid voorstaan die een constructieve discussie bepleit.

België zoals we het vandaag kennen is een onwerkbaar kluwen. Er is duidelijk te ver gegaan in de vele staatshervormingen (gemiddeld om de 7 jaar sinds 1970). Het wordt tijd dat er een duidelijke studie wordt gedaan naar een positieve werking van de Federale Staat.
Hierin moet er aandacht zijn voor drie punten:

1. Het behoud van de huidige taalwetten.
2. De oprichting van een Federale Kieskring, zodat elke Belg zijn/haar parlement kan kiezen, zonder te kijken naar een taalvoorkeur. Dit betekent ook dat politici van over de taalgrens zich moeten 'verdedigen' aan de andere zijde, en dus een verantwoording af te leggen hebben bij de gehele bevolking.
3. Herfederalisering van bepaalde werkdomeinen.

Informatie rond onze werking kan u steeds bekomen via e-mail (unitair@gmail.com) of door een comment na te laten. Hoewel we weten dat deze blog veel stof kan doen opwaaien, zijn alle opmerkingen vrij en ongemodereerd. Wij staan voor om het debat aan te gaan met eenieder.