vrijdag 23 maart 2007

Vive België!

Het is lange tijd wachten geweest op positieve berichten rond dat waar u en ik al langer van overtuigd waren: dat veel Belgen zich nog steeds Belg voelen, en dat een overweldigende meerderheid de overdreven separatistische praat van politici beu is. Het is tijd voor tolerantie, verzoening en een volgende eeuw Belgische eenheid, zo klinkt het.
De grote meerderheid van de Belgen wenst ook dat België blijft bestaan. Slechts 6 procent van de Vlamingen kiest voor het verdwijnen van België, tegenover 2 procent van de Franstaligen. (Bron: De Standaard/Le Soir)

De Standaard en Le Soir zijn daarmee de eerste echte kwaliteitskranten die uitpakken met een gewaagd concept: een verregaande kijk op de landshelften, en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Wij bij Unitair kunnen initiatieven als deze enkel aanmoedigen. Hopelijk zijn we nu een stap dichter bij een meer Belgisch gevoel, en kan de positieve noot omtrent onze eenheid eindelijk overheersen op het pessimisme.

zaterdag 17 maart 2007

Communautaire smog


Het land stond de afgelopen dag weer op haar kop. In het Vlaamse landsgedeelte (én op de Brusselse ring) werd massaal een snelheidsbeperking tot 90km/u afgekondigd. Prompt werd daar echter bijgevoegd dat dit in "Wallonië niet het geval was". Nochtans, zo bleek uit berichtgeving, waren de pieken te vinden in Luik en Charleroi.

Waalse onwil? Nee hoor. In Wallonië werd donderdag ook beslist de variabele verkeersborden uit te rusten met een oproep de snelheid te matigen tot 90km/u. Wat toen gebeurde tijdens het avondnieuws tart echter alle verbeelding.

Nieuwslezer:
Er is veel over te doen geweest dat Wallonië niet meedoet, maar nu zijn ze plots van gedacht veranderd?
Reporter
: Ja, het Waals gewest heeft dit net beslist. En wie te snel rijdt wordt zelfs beboet, zoals in Vlaanderen. Er is enkel tijd nodig om de borden aan te passen.
Reportage:
Eén dag later gaat men plots het Vlaamse plan kopiëren.
Nieuwslezer: Opeens een hele ommezwaai, hoe komt dat?
Reporter
: Ja hoor, 180° gedraaid, maar ach, de verkiezingen komen eraan.
(Bron: VTM Nieuws, herbekijken - 2e item)

Het blijft voor ons een raadsel waarom men kost wat kost de Waalse regering als dom en traag moet afschilderen. De cynische ondertoon die hier meespeelt hoeft uiteraard geen verklaring: van objectieve verslaggeving is op de VTM, en sinds kort op de VRT geen sprake meer. Wij lanceerden reeds schriftelijk een oproep aan de Vlaamse media om een meer gematigde, objectieve houding aan te nemen, om de opruiende taal die Vlaamse politici vaker en vaker laten horen niet zomaar te kopiëren.

Het verbaast u ongetwijfeld niet dat wij voorstander zijn van een federaal verkeers- en milieubeleid. Smog stopt immers niet aan de taalgrens.

maandag 12 maart 2007

School/école

Afgelopen weekend lanceerde Elio di Rupo, voorzitter van de SP, het idee om in een brede rand rond de taalgrens, en in Brussel, tweetalige scholen te ontwikkelen. Deze zouden dan afwisselend lessen in het Frans en in het Nederlands geven. In Wallonië wierp deze techniek eerder al haar vruchten af. Bij succes zou dit dan uitgebreid kunnen worden naar heel België.

De Vlaamse politici waren hier echter ogenblikkelijk - het hoeft niet te verbazen, de verkiezingen komen eraan - tegen gekant. Met neo-flamingant De Wever op kop werd er schande gesproken over de "nieuwste poging Vlaanderen te franskiljoneren".

"In deze tijden van globalisering en op een ogenblik dat het behoud van ons land zelf in het gedrang komt, moeten we iets durven ondernemen", stelt Elio Di Rupo. (bron: VRTNieuws.net)

Wat is eigenlijk het probleem? Het enige gevolg is dat er een betere kennis van de beide grote landstalen zou onstaan, zowel in Wallonië als in Vlaanderen. Elkaar begrijpen is immers een fundamenteel onderdeel van productief samenleven.
Er werd meteen hoog van de toren geblazen over de "reeds perfecte kennis van het Frans bij de Vlaamse jongeren". Als je eender welke leerkracht Frans ondervraagt in het middelbaar onderwijs zal je kunnen vertellen dat de kennis Frans systematisch achteruit boert. Er is een fundamentele inhaalbeweging nodig. Dit initiatief zou dat mee kunnen ondersteunen.

Dit terzijde wordt hiermee ook eens een positief Waals voorstel in verband met het geven van meer Nederlands in scholen afgedaan als "belachelijk".
We moeten integendeel toejuichen dat de Franstalige Belgen beseffen dat er meer Nederlands moet gegeven worden om de communicatie tussen de landshelften te verbeteren.

vrijdag 9 maart 2007

Een RTBF-Kater?

In enkele kranten verschijnt vandaag een nabespreking van het overigens zeer interessante RTBF debat van woensdag. In dit debat, dat verder beperkt bleef tot een soort "Welcome to Flanders" door de Franstalige omroep, spraken de Nederlandstalige politici manifest Nederlands. De muzikale gasten zoals Stef Kamil Carlens en An Pierlé daarentegen richtten zich in het Frans tot de kijkers - van een Franstalige omroep. Het was premier Verhofstadt die uiteindelijk uit eigen beweging in het Frans besloot te gaan spreken.

"De opnames waren in de Gentse Pacificatiezaal. En in Luik zouden we toch ook geen Nederlands spreken?" zei Van Rompuy.
Helemaal tegenovergesteld reageerde premier Verhofstadt, die wel Frans sprak. "Het is een uitzending op een Franstalige zender voor Franstalige kijkers. Niet de locatie telt dan, wel hoe je het duidelijkst je standpunt kunt overbrengen" (bron: De Morgen)

Wij kunnen enkel onze verontwaardiging uitdrukken voor de overdreven rol die CD&V politicus Eric Van Rompuy in dit debat speelde. Niet alleen weigerde hij Frans te spreken, hij moedigde anderen verder aan zijn voorbeeld te volgen. Wat ontstond was een verwarrende situatie waarin vraag en antwoord in een andere taal werden uiteengezet.

We kunnen niet anders dan opmerken dat het een gemiste kans is voor de RTBF om op een open manier de bredere context van de Nederlandstaligen te tonen, waar de niet-separatisten een overgrote rol spelen, en voor de Vlaamse politici om eindelijk een standpunt te verdedigen in het Frans. Veel liever hadden we een gedeeld, sereen, debat gezien in een co-productie van VRT en RTBF, waarbij er gekozen werd voor ondertitels. Dat zou de begrijpbaarheid voor alle Belgen verhoogd hebben. Uiteindelijk is dit een debat dat ons allen aangaat.

woensdag 7 maart 2007

Minder separatisme, meer solidariteit!

Enkele Vlaamse politici hadden het op een debat in Gent afgelopen week over actuele zaken zoals het separatisme, de "splitsing" van onder andere de ziekenzorg en dergelijke.
Daar deed premier Guy Verhofstadt enkele rake uitspraken met betrekking tot de Belgische staat.
"Men mag niet in de val trappen te geloven dat alle Vlamingen hetzelfde denken. De separatisten zijn een kleine minderheid." Maar de reactie langs Waalse kant op extreem-Vlaamse eisen - alle dialoog weigeren - is ook geen oplossing, aldus de premier. "Immobilisme en separatisme zijn twee gevaarlijke krachten in dit land, die elkaar versterken." (bron: De Morgen)

Zo omschrijft de premier perfect onze mening. Men mag niet denken dat alle Vlamingen racistische en extremistische ik-persoontjes zijn. Er zijn nog Nederlandstalige Belgen die in alle sereniteit een discussie willen aangaan over zaken die wél van dringend belang zijn in ons land: het aanpakken van de stijgende armoede, een competitieve economie en een gunstig milieubeleid. Een open dialoog is de enige weg naar een constructieve samenleving in ons land.
U kan het debat bekijken op La Une, om 20.15 vanavond.

dinsdag 6 maart 2007

Flitspalen

Eind 2005 installeerde Vlaanderen 110 extra flitspalen. Dat brengt het totaal aantal Vlaamse camera’s op bijna 1.200. Wallonië telt zo’n… 30 flitspalen. Wallonië profiteert natuurlijk wél mee van het boetegeld dat de Vlaamse belastingbetalers massaal in de federale schatkist storten. (bron: Vlaams Belang)

Eén van de meest populaire kreten van separatistische politici is dat "Vlamingen zoveel betalen, en zo weinig terugkrijgen". Wat daarbij vaak naar boven gehaald wordt is de opbrengst van de boetes, die naar de federale kas gaat, terwijl er in verhouding veel minder flitspalen in Wallonië staan dan in Vlaanderen.

Enkele kanttekeningen zijn hierbij toch wel te maken. Zo is mobiliteit op zich sinds kort een Vlaamse bevoegdheid. Dat lijkt ons duidelijk, je valt immers van de weg over de taalgrens, daar rijdt men met paard en kar. Niet dus. Mobiliteit is het mooiste voorbeeld van een beleidsdomein dat perfect federaal geregeld had kunnen blijven. Wat was het gevolg geweest? Een éénduidig standpunt omtrent flitspalen, en jawel, een min of meer gelijk aantal flitspalen in beide landshelften. De inkomsten hadden dan "fair" verdeeld kunnen zijn, voor zover dit hoeft. Het verbaast u ook niet dat in Limburg ook minder flitspalen staan dan in Vlaams-Brabant. Schande? Ach neen.

Federale verkiezingen

De federale verkiezingen komen eraan, spijtig genoeg nog steeds zonder inbegrip van een Federale Kieskring. Die zou het mogelijk maken dat Belgen op kandidaten van beide landshelften konden stemmen. Een verdere vorm van democratie, als het ware. Laat ons hopen dat dit in de toekomst mogelijk wordt.
Voor de verkiezingen zelf lijkt het alvast zo dat er slechts één traditionele partij is die de Belgische Staat trouw blijft. Op hun congres liet de Open VLD weten:

De staatshervorming verloopt via een open dialoog. “Open Vld” zegt neen tegen elke vorm van separatisme die de Belgische federatie schade berokkent. (bron: VLD)

Met de wijfelende houding van SP.A en het "omfloerst" separatisme dat de CD&V voorstaat, lijkt het ons niet meer dan normaal dat onze voorkeur enkel maar kan uitgaan naar Verhofstadt.
Net als zij staat Unitair een open dialoog tussen Belgen voor, waardoor we samen kunnen zoeken naar oplossingen voor de problemen die zich stellen, zoals stijgende armoede en onze rol in de wereldeconomie. Het is geen tijd voor separatisme, maar voor solidariteit en samenhorigheid.

Want eendracht, maakt macht.

maandag 5 maart 2007

Federalisering

Eye-Opener is een rubriek waarin we proberen een "mythe", vaak gelanceerd door de separatisten, te ontkrachten met feiten.

De voordelen van een herfederalisering laten zich steeds vaker zien. Ook al waren de bedoelingen van een Wilfried Martens nobel, de verre staatshervorming heeft een onwerkbaar kluwen gecreëerd. In de zaak van Brussels Airport is het duidelijk dat wanneer gemeenschappen elk een eigen lijn doortrekken om hun burgers te bevoordelen, er onmogelijke situaties ontstaan. Het is enkel met een federalisering van onder andere het beleid omtrent nachtlawaai, dat een functionele Nationale Luchthaven kan bestaan. Moest dit beleid nog steeds Federaal worden gevoerd, was er nu al meer duidelijkheid, eenduidigheid én solidariteit omtrent de problematiek van de nachtvluchten. Hopelijk maakt de overheid daar na de verkiezingen snel werk van, daar de bevolking in de rand rond Brussel meer dan ooit vragende partij is voor een solide beleid met oog op de toekomst.

Waarom Unitair?

Waarom ontstaat een groep als Unitair?
We merken elke dag weer hoe de Vlaamse media zich vaker negatief uitlaten over de franstalige landshelft, en België in het algemeen. Het lijkt bon ton om vrijuit te spreken over Vlaamse onafhankelijkheid en corrupte Walen.
Wij willen een ander beeld ophangen, namelijk dat van de meerwaarde die de Belgische staat kan bieden aan haar gemeenschappen. De meertalige natie is zeker een verrijking voor onze cultuur, getuige onze geschiedenis.
Bovendien willen we duidelijk maken dat er voldoende jongeren bestaan die wel degelijk een 'België' voorstaan, ook al komt een minder extreme stem minder vaak in de aandacht, vooral dan in de media.
Bij deze willen we ook een oproep doen aan sympathisanten, leden en eenieder om deze blog frequent te blijven volgen en regelmatig het debat te volgen dat hier mogelijk zal ontstaan.

Oprichting van Unitair

Enkele Leuvense studenten zijn vanochtend overgegaan tot het publiceren van deze blog. Wij achtten het reeds geruime tijd noodzakelijk om ook onze stem te laten horen. De stem van de jonge Nederlandstalige Belgen die niet voor meer separatisme en extremisme staan, maar een eenheid voorstaan die een constructieve discussie bepleit.

België zoals we het vandaag kennen is een onwerkbaar kluwen. Er is duidelijk te ver gegaan in de vele staatshervormingen (gemiddeld om de 7 jaar sinds 1970). Het wordt tijd dat er een duidelijke studie wordt gedaan naar een positieve werking van de Federale Staat.
Hierin moet er aandacht zijn voor drie punten:

1. Het behoud van de huidige taalwetten.
2. De oprichting van een Federale Kieskring, zodat elke Belg zijn/haar parlement kan kiezen, zonder te kijken naar een taalvoorkeur. Dit betekent ook dat politici van over de taalgrens zich moeten 'verdedigen' aan de andere zijde, en dus een verantwoording af te leggen hebben bij de gehele bevolking.
3. Herfederalisering van bepaalde werkdomeinen.

Informatie rond onze werking kan u steeds bekomen via e-mail (unitair@gmail.com) of door een comment na te laten. Hoewel we weten dat deze blog veel stof kan doen opwaaien, zijn alle opmerkingen vrij en ongemodereerd. Wij staan voor om het debat aan te gaan met eenieder.